Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Day 322

Posted by
Azar (Tehran, Iran) on 14 May 2014 in Miscellaneous.

دو نصفه شب چشم باز کردم. این اولین صحنه ایه که دیدم
آدم دوس داشت همونجوری که توی سجاده ش دراز کشیده سقف مسجدو نگا کنه به زمزمه مردم گوش کنه که دو نصف شب دارن با خدا حرف میزنن
شاید دلم واسه این زندگی جم و جورِ اندازه یه سجاده تنگ بشه
.
زندگی هشت ساله ما با خانوم اسلامی اینا در همین روز تموم شد. زنگ زدم مامان گف دارن وسایلشون میذارن تو کامیون که برن
شاید دلم واسه اونائم تنگ شد

ثبتِ تصویریِ یک سال از زندگی ام
.
(+) آلبوم چهارسال پیش
(+) و آلبوم فعلی

omid from mashhad, Iran

چه ثبت خوب و خوش ترکیب و باشکوهی
...
دل تنگی چیز خوبیه
گاهی خیلی می چسبه به آدم
...

19 May 2014 11:35am